Jackson官网普通更新(2022-11-21)

来源:Jackson官网 发布日期:2022-11-21 阅读次数:11

基本信息

发布日期:2022-11-21(官方当地时间)

更新类型: 普通更新

更新版本: jackson-databind-2.14.1

感知时间:2022-11-22 07:50:54

风险等级: 未知

情报贡献: TSRC

更新标题

普通更新

更新详情

[maven-release-plugin] prepare release jackson-databind-2.14.1

软件描述

json处理库

CVE编号

暂无

USRC分析

暂无

业界资讯

暂无